Ord og uttrykk

Ord og uttrykk | Akseptfrist, instruksjonsrett og tinglysning. Hva betyr alle faguttrykk vi leser om i boligannonser og prospekter. Under finner du en kort innføring om ord og utrykk eiendomsmeglere bruker.

Ord og uttrykk i eiendomsmegling

Oversikt over ord og uttrykk i eiendomsmegling.

Akseptfrist: Tidspunktet budet ikke lenger er bindende for budgiver.

Ansvarlig megler, oppdragsansvarlig megler: Den personen (ansatte) i meglerselskapet som er ansvarlig for oppdraget.

«As is» vilkår/klausul: Et avtalevilkår som i eiendomshandelen innebærer at selger fraskriver seg ansvaret for skjulte feil og mangler ved eiendommen.

Avtaleinngåelse: Når begge parter er bundet som følge av at selger har akseptert kjøpers bud, eller kjøper har akseptert selgers motbud. Danner grunnlag for inngåelse av skriftlig kjøpekontrakt.

Boligkjøperforsikring: Forsikring som kan tegnes av kjøper og som dekker kjøpers utgifter til juridisk bistand knyttet til klage på kjøp av bolig.

Boligsalgsrapport: En variant av Tilstandsrapport, hvor det spesielt blir lagt vekt på byggetekniske forhold som er viktig ved eierskifte.

Bruktboligmegling: Salgsformidling (gjennom megler) av brukte boliger.

Budjournal: Meglers skriftlige og løpende nedtegning over bud og motbud på eiendommen.

Budrunde: Budgivningskonkurranse basert på auksjon.

Budskjema: Blankett utarbeidet av megler til bruk for skriftlig bud.

Egenhandelsforbud: Lovbestemmelse som forbyr ansatte og nærstående å kjøpe eller selge eiendom meglerforetaket formidler

Eiendomsmegler: Person med offentlig godkjennelse basert på fullført eiendomsmeglerstudium, praksistid og vandelskontroll

Eiendomsmeglerfullmektig: Person uten egen offentlig godkjennelse, men fullført eiendomsmeglerstudium  eller juridisk studium. Kan utføre meglingsoppdrag under tilsyn av Ansvarlig megler.

Eierskifteforsikring: Forsikring som tegnes av selger og som dekker selgers mangelsansvar overfor kjøper.

E-takst: Den nye bransjestandarden for verdivurdering fra megler. Vurderingen gis på bakgrunn av befaring, opplysninger og dokumentasjon. E-takst baserer seg på kjente omsetningstall, eksterne kilder og statistikker via Eiendomsverdi som vises i denne rapporten. Den endelige verdien er korrigert etter meglerens beste skjønn, basert på kjennskap og erfaring i markedet.

Fagansvarlig: Lovpålagt funksjon som faglig leder i et eiendomsmeglingsselskap med særskilt ansvar for interne rutiner og klientmidler.

Finansieringsplan, finansieringsbevis: Oppstilling over hvordan kjøpet skal finansieres mht. egenkapital og lån, dokument som viser hvor mye banken vil gi i lån.

Forbehold: Fremtidig hendelse – som i prinsippet kan være hva som helst – som dersom den inntrer medfører at budet eller avtalen bortfaller, for eksempel et finansieringsforbehold.

Hjemmel, hjemmelsdokument, skjøte: Eierforhold til fast eiendom, digitalt eller papirbasert dokument som viser overføring av eierforholdet.

Hvitvaskingsregelverket: Lovregulering som innebærer at eiendomsmeglere har plikt til å undersøke og rapportere opplysninger om transaksjoner som mistenkes å være utbytte fra straffbare handlinger eller skal benyttes til terrorfinansiering.

Instruksjonsrett: Kjøpers og selgers rett til å instruere megler om disponering av kjøpesummen.

Konsesjon: Offentlig tillatelse som kreves for kjøp og annet erverv av visse eiendommer, bl.a. større landbrukseiendommer.

Medhjelper, meglerassistent, eiendomsrådgiver: Funksjon i eiendomsmegling som forutsetter bestått prøve i praktisk eiendomsmegling.

Mellommann, megler: Det motsatte av partsrepresentant. Kjennetegnes særlig ved omsorgsplikt for begge parter i eiendomshandelen.

Motbud: Et bud fra selger som er et avslag på kjøpers bud og samtidig et nytt tilbud til kjøper. Motbudet er bindende for selger og handel inngås dersom kjøper aksepterer budet.

Oppdrag, eiendomsmeglingsoppdrag: Avtalen mellom oppdragsgiver (normalt selger) og eiendomsmeglingsforetaket eller advokaten.

Oppdragsansvarlig megler: Se Ansvarlig megler

Oppdragsgiver: Selger som engasjerer megler til å selge eiendommen (salgsoppdrag), eller kjøper som gir megler oppdrag med å bistå ved søk etter bolig eller annen fast eiendom (kjøpsoppdrag).

Oppdragstaker: Eiendomsmeglingsforetak eller advokat som påtar seg et eiendomsmeglingsoppdrag.

Oppgjørsmedhjelper, oppgjørsansvarlig, oppgjørsassistent: Funksjon i eiendomsmegling som forutsetter at vedkommende har bestått en særskilt oppgjørseksamen.

Oppgjørsoppdrag: Eiendomsmeglingsoppdrag som bare omfatter det økonomiske oppgjøret, eventuelt også opprettelse av skriftlig kontrakt, mellom partene.

Overtakelsesbefaring: Kjøpers besiktigelse av boligen/tomten i forbindelse med overtagelsen med tanke på å kontrollere at eiendommens tilstand er som avtalt.

Overtakelseserklæring: Dokument hvor selger og kjøper bekrefter at boligen er henholdsvis overlevert og overtatt, eventuelt med instruks til megler vedrørende gjennomføringen av oppgjøret.

Pantedokument: Et digitalt eller papirbasert dokument som viser at eiendommen er stilt som sikkerhet for en gjeldsforpliktelse (lån).

Prisforlangende: Normalt den prisen selger tilbyr boligen for. Brukes gjerne ved salg av nye boliger til faste priser.

Prisvurdering/prisantydning: Meglers vurdering av eiendommens markedsverdi og den prisen selger er villig til å selge for.

Prosjektmegling: Salgsformidling (gjennom megler) av bolig under oppføring.

Salgsoppgave (Prospekt): Meglers skriftlige oppgave som minst skal inneholde nærmere lovregulerte opplysninger.

Sikkerhetsstillelse, meglergaranti: Erklæring fra bank eller forsikringsselskap som garanterer for meglingsvirksomhetens erstatningsansvar.

Sikringsobligasjon: Et digitalt eller papirbasert pantedokument med urådighetssperre som tinglyses på eiendommen som et «verktøy» megler kan benytte for gjennomføringen av det økonomiske oppgjøret.

Skjøte: Se Hjemmelsdokument

Tilbakehold av kjøpesum: Rettighet for kjøper til å holde tilbake hele eller deler av kjøpesummen dersom det er mangler ved eiendommen. Se også Instruksjonsrett.

Tilstandsrapport: En detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand, se Boligsalgsrapport.

Tinglysing: Registering av hjemmelsdokumenter, skjøter, pantedokumenter m.v. i Grunnboken, eventuelt i Borettslagsregisteret.

Utenlandsmegling: Salg- og leieformidling (gjennom megler) av boliger som ligger i utlandet.

Utleiemegling: Formidling (gjennom megler) av leieavtaler til bolig

Visningsassisten: Se Medhjelper

Ord og utrykk

Hva er aksjeleilighet

Når du kjøper en aksjeleilighet får du en eksklusiv bruksrett for leiligheten du kjøper. Dette er en eieform der du altså kjøper en aksje i boligaksjeselskapet. Du blir da også medeier i boligaksjeselskapet. 

Aksjeleilighet er betegnelsen på en leilighet i et aksjeselskap (eller allmennaksjeselskap) hvor den faste eiendommen, for eksempel en bygård, eies av aksjeselskapet og der beboerne er aksjonærer i selskapet.